Сдружение „Младежка толерантност“ е вече „Менторски Център“

За условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, свързано с развитието на участниците в програмата за личностно развитие на младежи – “Международна награда на херцога на Единбург” (наричана за краткост „Наградата“) се споразумха двете организации – Сдружение „Младежка толерантност“ и Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България”.

Партньорството и сътрудничеството между организациите се изразява от една страна “Фондацията” популяризира дейността на “Менторския Център” чрез своите комуникационни канали, от друга страна “ Менторския Център” предоставя ползването на своите услуги от участниците в Наградата.

Официален сайт на наградата – intaward-bg.org

Приложение 1 – Основни принципи на наградата

The Duke of Edinburgh’s International Award