Съвместна дейност на ЕВРОДЕСК – БЪЛГАРИЯ и Сдружение „Младежка толерантност“-Горна Оряховица

На 27-28 юли 2017 г. в конферентната зала на „Център за развитие на човешките ресурси“ – Национален координатор на мрежата Евродеск за България – се проведе обучителен семинар за организациите – мултиплаери по дейността. От Горна Оряховица бе поканена Виолета Панова за презентатор на дейността като представител и доброволец на най-дългогодишно представената организация в подкрепа на програмата. Евродеск точката е позиционирана в СУ „Вичо Грънчаров“ и офиса на организацията „Младежка толерантност“ в сградата на ДЗИ.

Евродеск е международно сдружение с нестопанска цел, създадено през 1990 г., по препоръка на Европейската комисия като подкрепа на образователните програми. Евродеск мрежата подкрепя Програма „Еразъм+“ и е един от най-изчерпателните и най-достъпни източници за младежка информация за възможностите за международни мобилност с учебна цел. Днес Евродеск присъства в повече от 34 страни. Мисията на Евродеск центровете е да помагат да се повишава информираността на младите хора за възможностите за обучение и за мобилност и да се насърчават младежите да се превърнат в активни граждани. На територията на страната работят повече от двадесет Евродеск точки. Те предоставят на младежите в регионите, в които се намират, комуникационни материали, информационни услуги и организират събития за популяризиране на политиките на ЕС. Всяка Евродеск точка в страната разпространява надеждна информация по въпросите на образованието и на младежта в рамките на обединена Европа.