За нашата организация

Сдружение “Младежка толерантност” възниква като инициатива на родителската общност от Г.Оряховица през 2002 година.

Замислено от многоцветна група от специалисти в различни области, функционира като средище на свободно общуване на различни опитности и представи за света в епоха, когато хората срещат невероятни трудности да се разбират и оценяват различията по между си, обединени от идеята за бъдещето на града.

Оригиналната концепция се състои в “изграждане на мост между любителската и професионална сфера на изява на личността”.Фокусът пада върху пълноценното общуване чрез множественост на гледните точки и обединяване и допълване на различията. Всеобщо признатите стойности на традицията се вливат в новаторския поглед на бъдещето.

Инициаторите работят заедно, за да дадат своя принос към развитието на културния, информационния и образователния потенциал на индивида и да провокират свободното развитие на културата на личността в индивидуален, общностен, национален и общочовешки аспект. Сдружение “Младежка толерантност има амбицията да се разгърне като средище на приятелство и взаимообмен.

Младите хора са нашето бъдеще и ние сме длъжни да ги подпомогнем, да ги подготвим за да поемат бъдещите свои отговорности.