Цели и дейности

Цели

 • Да допринася с информация, чрез комуникация, свободен обмен на идеи и знания, с действия и пример за по-добро разбиране на начина за живот на “другия”
 • Да стимулира културното, информационното и образователното обогатяване на гражданите и да подпомага тяхното участие в решаването на проблеми с общуването в дух на толерантност и взаимно разбирателство.
 • Интегриране и приобщаване към познавателната ценностна система на европейската култура.
 • Да подпомага и стимулира процеса на личностно и професионално развитие, за социализация на младите хора.
 • Формиране на активна гражданска позиция, критично мислене и изграждане на умения за активно участие на младежите в обществения живот на различни нива и сфери.
 • Да разработва програми за осмисляне свободното време на хората в града.
  Насърчаване на младежите да участват в доброволчески дейности

Дейности

 • Провокиране на постоянен обществен дебат по въпросите за развитието на индивидуалния потенциал, себеизявяването и подпомагане на личностни, групови изяви и разработки.
 • Организиране на дискусии, семинари, конференции, обучения, културни събития и др.
 • Сътрудничество с държавни агенции и неправителствени национални и международни организации за повишаване на съвременния статус на културата и образованието.
 • Популяризиране опита и основните приоритетни дейности на сродни европейски общности и организации, насочени към процеса на формиране на активна гражданска позиция и критическо мислене.
 • Оказва съдействие за установяване на активен диалог, обмен на информация и опит между младите хора и действащите правителствени и неправителствени структури на местно, национално и международно ниво.
 • Предоставя актуална информация от и за Европейския съюз и осъществява обмен на положителни практики, насочени към обединяване на усилията в защита интересите на младите хора.
 • Поощрява, подпомага и организира обществено полезни благотворителни инициативи.
 • Предоставя информация за организации, финансиращи гражданската активност
  Изготвяне на проекти за доброволческа служба както в други държави така и в България.